SHINDO GOSHIN KAI AIKIJUJUTSU

SHINDO GOSHIN KAI NIHON JUJUTSU

SHINDO GOSHIN KAI KOBUDO

IAI-JUTSU

BATTO DO

TAMESHI GIRI

TOYAMA RYÛ

GEKKEN

SHIBUKAWA ICHI RYÛ (KORYÛ)

YOSHINO HA KARATE KENPO SHITÔ RYÛ

KICK-BOXING - K1 - BOXEO