top of page

Política de privadesa

Respectant el que estableix la legislació vigent, Associació cultural Nihon Kobudo Tadaima Kyokai (d'ara endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:

 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).


Identitat del responsable del tractament de les dades personals

Els responsables del tractament de les dades personals recollides a Nihon Kobudo Tadaima Kyokai són:

 • Brugue marc

 • SL B55271530

 • Inscr. Al Registre Mercantil de Girona, Vol. 3104, Foli 95, Full GI-60861

Els anteriors (d'ara endavant, també Responsable del tractament) determinen conjuntament els objectius i els mitjans del tractament, i són considerats corresponsables del tractament. Així, determinen de manera transparent i de mutu acord les seves respectives responsabilitats en el compliment de les obligacions imposades pel RGPD. Respectant el que preveu l'article 26 del RGPD, els aspectes essencials del dit acord estaran a disposició de l'Usuari al següent enllaç: www.dojotadaima/acords

Les vostres dades de contacte són les següents:

 • Adreça: C/ Juli Garreta 18, Figueres 17600 – Girona (Spain)

 • Telèfon de contacte: 669557113

 • Email de contacte: infogendaibudo@gmail.com


Registre de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals demanades per Nihon Kobudo Tadaima Kyokai, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades que es podeu consultar al lloc web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos entre Nihon Kobudo Tadaima Kyokai i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest empleni, o per atendre'n una sol·licitud o consulta.


Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l'article 5 del RGPD ia l'article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.

 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.

 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

 • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.

 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se'n garanteixi la seguretat i la confidencialitat.

 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.


Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Nihon Kobudo Tadaima Kyokai són únicament dades identificatives. En cap cas, no es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.


Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Nihon Kobudo Tadaima Kyokai es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà lús del Lloc Web.

En les ocasions en què l'Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se us informarà en cas que l'emplenament d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.


Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per Nihon Kobudo Tadaima Kyokai amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi als formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta. Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de Nihon Kobudo Tadaima Kyokai, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l'usuari , així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web. Les dades personals i la finalitat del tractament per part de Nihon Kobudo Tadaima Kyokai són diferents segons el sistema de captura d'informació:

 • Formularis de contacte: Nihon Kobudo Tadaima Kyokai sol·licita dades personals entre les quals poden estar: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça del web de l'Usuari amb la finalitat de respondre a les vostres consultes. Per exemple, el Nihon Kobudo Tadaima Kyokai utilitza aquestes dades per donar resposta als missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que l'Usuari pugui tenir relatives a la informació inclosa al Lloc Web, els serveis que es presten a través del Lloc Web , el tractament de les dades personals de l'Usuari, qüestions referents als textos legals inclosos al Lloc Web, així com qualsevol altra consulta que l'Usuari pugui tenir i que no estigui subjecta a les condicions del Lloc Web o de la contractació.

 • Formularis de subscripció a continguts: Nihon Kobudo Tadaima Kyokai sol·licita les dades personals següents: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça del lloc web de l'Usuari per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials.

Hi ha altres finalitats per les quals Nihon Kobudo Tadaima Kyokai tracta les dades personals de l'Usuari:

 • Per garantir el compliment de les condicions recollides a l'Avís Legal ia la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algorismes que ajudin aquest Lloc Web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest Lloc Web.

 • Per analitzar la navegació. Nihon Kobudo Tadaima Kyokai recull altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant l'ús de cookies que es descarreguen a l'ordinador de l'Usuari quan aquest navega pel Lloc Web les característiques i finalitat del qual estan detallades a la Política de Cookies.

 • Per gestionar les xarxes socials. Nihon Kobudo Tadaima Kyokai té presència a xarxes socials. Si l'Usuari es converteix en seguidor a les xarxes socials de Nihon Kobudo Tadaima Kyokai el tractament de les dades personals es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privadesa i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que escaigui en cada cas i que l'Usuari ha acceptat prèviament.

L'Usuari pot consultar les polítiques de privadesa de les principals xarxes socials en aquests enllaços:

Nihon Kobudo Tadaima Kyokai tractarà les dades personals de l'Usuari amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informar de les activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

En cap cas Nihon Kobudo Tadaima Kyokai no utilitzarà els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.


Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: 12 mesos, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.


Destinataris de les dades personals

Les dades personals d'usuari seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris:

Google Analytics – Google LLC (“Google”)

1600 Amphiteatre Parkway. Mountain View, CA 94043 (United States)

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats a l'ordinador de l'Usuari, per ajudar Unusual Factory a analitzar l'ús que fan els usuaris del Lloc Web. La informació que genera la galeta sobre l'ús del Lloc Web (incloent-hi l'adreça IP de l'Usuari) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

L'Usuari pot trobar més informació a: https://analytics.google.com

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment que s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té intenció de transferir les dades, així com de l‟existència o absència d‟una decisió d‟adequació de la Comissió.


Navegació Web

En navegar per aquest Lloc Web es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure, l'adreça IP, geolocalització, un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades que no es poden utilitzar per identificar l'Usuari.

Aquest Lloc Web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:

Google Analytics ( https://analytics.google.com )

Nihon Kobudo Tadaima Kyokai només utilitza la informació obtinguda per obtenir dades estadístiques, analitzar tendències, administrar el lloc web, estudiar patrons de navegació i per recopilar informació demogràfica.


Cessió de dades personals a Aplazame (servei de pagament ajornat):

L'usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin cedides íntegrament a Aplazame des del moment en què l'usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment d'escollir la forma de pagament.


Exactitud i veracitat de les dades personals

L'Usuari es compromet que les dades facilitades a Nihon Kobudo Tadaima Kyokai siguin correctes, completes, exactes i vigents, així com a mantenir-les degudament actualitzades.

Com a Usuari d'aquest Lloc Web, aquest és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al Lloc, exonerant Nihon Kobudo Tadaima Kyokai de qualsevol responsabilitat al respecte.


Dades personals de menors d'edat

Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Nihon Kobudo Tadaima Kyokai. Si es tracta d'un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.


Secret i seguretat de les dades personals

Nihon Kobudo Tadaima Kyokai es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats d'aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer) que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l'Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

Tot i això, pel fet que Nihon Kobudo Tadaima Kyokai no pot garantir la inexpugabilitat d'internet ni l'absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats de les dades esmentades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de ia garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació.


Drets derivats del tractament de les dades personals

L'Usuari té dret sobre Nihon Kobudo Tadaima Kyokai i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts al RGPD ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals:

 • Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si Nihon Kobudo Tadaima Kyokai està tractant o no les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que Nihon Kobudo Tadaima Kyokai hagi realitzat o realitzeu, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes a aquestes.

 • Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.

 • Dret de supressió (“el dret a l'oblit”): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les vostres dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l'Usuari hagi retirat el consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s'han de suprimir en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'usuari s'hagi oposat al tractament.

 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

 • Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de Nihon Kobudo Tadaima Kyokai.

 • Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa la elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD – Nihon Kobudo Tadaima Kyokai”, especificant:

 • Nom, cognoms de l'usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir.

 • Domicili a efectes de notificacions.

 • Data i signatura del sol·licitant.

 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

 • Adreça postal: C/Juli Garreta 18 17600 Figueres, Girona (Spain)

 • Correu electrònic: infogendaibudo@gmail.com
  Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Nihon Kobudo Tadaima Kyokai, i que per tant no són operats per Nihon Kobudo Tadaima Kyokai. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i ells mateixos seran, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les pròpies pràctiques de privadesa.


Reclamacions davant de l'autoritat de control

En cas que l'Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s'estan tractant les dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( http://www.agpd.es ).Política de Cookies
Acceptació i canvis en aquesta Política de Privadesa

Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc Web implicarà l'acceptació de la Política de Privadesa i de Cookies del mateix.

Nihon Kobudo Tadaima Kyokai es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa i de Cookies, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privadesa i de Cookies no seran notificats de manera explícita a l'Usuari. Es recomana a l'Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privadesa i de Cookies va ser actualitzada el dia 25 d'octubre de 2019 per adaptar-se al reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

bottom of page